FLBB Camp 2020 ofgesot! FLBB camp 2020 cancelled!

No enger Reevaluatioun vun der Situatioun betreffend dem Covid-19-Virus koum d’FLBB zum Entschluss den FLBB Camp, deen fir den 19. an 20. September geplangt war, ofzesoen. Léit dei schons ugemellt waren gin ugeschriwwen an d’Suen ginn rembourséiert.

After reevaluating the situation regarding the Covid-19-virus, the FLBB took the decision to cancel the FLBB camp 2020 that was planned for September 19th and 20th. All people that already registered will be informed and they will get their money back.

Par FLBB , le 07/09/2020 à 10:54