Covid-Mesuren vun de Clibb fir d’Sportshalen am Iwwerbléck

De Weekend, méi genau de Freiden-Owend, geet d’saison 2020/21 bei de Seniors-Ekippen un. Aktuell publizéieren d’Clibb an de soziale Medien, wéi een an d’Sportshalen erankënnt, do ginn d’Reegelen an d’Méiglechkeeten bei de Veräiner auseneen.

Am Dokument (dat mir wärten updaten wann Clibb eppes publizéieren) kann een déi eenzel Situatiounen bei de Clibb noliesen.

Par FLBB , le 07/10/2020 à 17:25