Wat mécht eigentlech en Jugendkoordinator?

English and French version below

Wat mécht eigentlech en Jugendkoordinator? Dat erkläert den Anan Majdi, Jugendkoordinator bei de Musel Pikes, an dësem Artikel.

Wat sinn d’Aufgaben vun engem Jugend-Koordinator?
Meng Haaptaufgaben sinn et fir:

 • den Trainingsplang vun den Ekippen ze managen (Zäit, Plaz, etc.)
 • D’Trainer vum Club managen an trainéieren andeems ech eng « Coaches Guideline » opstellen: dëst ass en Handbuch fir Traineren fir ze léieren wéi se mat jonke Leit schaffen.
 • Sportsportsevenementer (Turnéier, Trainingscoursen, Lageren, asw.) ze plangen an ze organiséieren.
 • Als technesche Beroder fir de Comité zur Säit stoen.
 • Bedierfnesser vum Club a Saache Material an Ausrüstung ze managen.

En trainingsplang vum Club organiséieren an garantéieren, dass mëttelfristeg Ziler areecht ginn: Kompetitiv Equipen an den U16 an U18 Kategorien (Meedercher a Jongen) erstellen.

Als langfristeg Ziler sinn et eng zolitt Basis vu jonke Spiller ze erstellen.

 • Fir de Basketball an der Regioun ze promoten.
 • A Schoulen anzegräifen.
 • Fir de Projet vum Club opzebauen an ze entwéckelen: Talentéiert lokal Spiller ze trainéieren a weider ze entwéckelen an domat fir d’Senior Teams ze préparéieren.
 • Jonk Arbittere vum Club fir d’Weekend-Matcher annoncéieren (doheem).
 • Den Zäitpläng vun de Spiller am nationale Kader (U12 bis U18) geréieren.
 • Individuell Ausbildung fir jonk Leit plangen.

Mat wiem schaffs du zesummen fir deng Missioun auszeféieren?

Fir meng Missioun auszeféieren schaffen ech zesumme mat den 2 « Head Coaches » vun den A-Teams: Dem John DIECKELMAN an dem Louis WENIG, awer och mat hiren Assistentstrainer.

De Louis MUACHO, mäin Assistent, hëlleft mir vill beim Plange vun den Trainingssitzungen an der Preparatioun vun de Matcher.

A schliisslech schaffen ech och mat all den Traineren vum Club, fir e gudde Fonctionnement vun den Trainingen ze garantéieren an d’Projete vun den Équipen duerchzeféieren.

Am Sënn vun der allgemenger Organisatioun schaffen ech mam Sekretariat vum Club an dem Comité zesummen, déi e favorabelt Klima fir Erfolleg bidden.

Wéi vill Equipen hunn d’Musel Pikes an der Jugend an fir wéi vill vun deenen bass du responsabel?

Dës Saison sinn d’Musel Pikes ee vun de wéinege Veräiner mat enger oder zwou Équipen pro Altersgrupp. Dëst betrëfft männlech a weiblech Kategorien.

Perséinlech sinn ech offiziell Trainer vun den U16 / U18 / U20 Männer an U19 Fraen. Awer ech kucken och no deenen aneren Alterskategorien.

Musel Pikes trainéiert Baby-Basket-Ekippen bis an d’Espoirs-Kategorien (Jongen a Meedercher). Dëst ass eis Philosophie: d’Jugendaarbecht z’encouragéieren fir d’Zukunft vum Club opzebauen.

Wat sinn d’Erausfuerderungen an d’Schwieregkeeten vum Beruf?

Wärend der jugendlecher Period duerchliewen jonk Leit bedeitend kierperlech a psychesch Verännerungen, déi d’Aufgab vun de Jugendcoachen méi komplex maachen an heiansdo hu se Schwieregkeeten mat de Spiller ze kommunizéieren.

Et ass wichteg datt den Trainer sech an all Spiller kann eranversetzen an seng Iddien a Bedierfnesser berécksiichtegt. Wann dëst geléngt, ginn d’Fundamenter fir optimal Teamwork an de beschtméigleche Konditioune geluecht.

An dëser Rubrik hunn schonn folgend Leit matgemaach an hir Aufgaben virgestallt:

Wat mécht eigentlech en Kommissär? Den Alain Steffes erkläert d’Aufgaben

Wat mécht eigentlech en “team manager” ? De Roby Fehlen erkläert déi vill Aufgaben

Wat mécht eigentlech en Assistant-Coach? De Pit Rodenbourg erkläert seng (vill) Aufgaben
_________________________________________________________________________________________________________
What does a youth coordinator do? Anan Majdi, youth coordinator at the Musel Pikes, talks about his job.

What are the tasks of a youth team coordinator?
As youth coordinator, I am responsible to :

– Manage the training schedule (time, place, etc).
– Manage and train the club’s coaches by drawing up a « coaches guideline »: this is a manual for coaches to learn how to work with young people and target their development.
– Plan and organise club sports events (tournaments, training courses, camps, etc.).
– Act as the club’s technical advisor to the committee.
– Evaluate the club’s needs in terms of materials and equipment.
– Apply the club’s training plan while ensuring that :
– Medium-term objectives: create competitive teams in the U16 and U18 categories (girls and boys).
Long-term objectives: create a solid base of young players for both competitive and recreational teams.
– To promote the discipline of basketball in the region.
– To intervene in schools (schools, colleges, high schools)
– To set up and develop the club’s project: To train talented local players and continue to develop them in order to feed the senior teams.
– Appoint the club’s young referees for the weekend matches (at home).
– Manage the timetables of players in the national framework (U12 to U18)
– Plan individual training for young people.

Who do you work with to achieve your mission?
To achieve my mission: I collaborate with the 2 « Head Coaches » of the A-teams:
John DIECKELMAN and Louis WENIG, but also with their assistant coaches.

Louis MUACHO, my assistant, helps me a lot with the planning of the training sessions and the preparation of the matches.

And finally I also work with all the coaches of the club, to ensure a good functioning of the trainings and to carry out the projects of the teams).

In terms of general organization, I work with the club’s secretariat and the committee, which provide a favorable climate for success.

How many youth teams do the Musel Pikes have at the moment? Do you take care of all the teams?

This season, the Musel Pikes team is one of the few clubs with one or two teams per age group . This concerns both male and female categories.

Personally, I am officially coach of the U16/U18 and U20 men and U19 women. But I also look after the other age categories.

Musel Pikes trains baby basketball teams up to the Espoirs categories (boys and girls). This is our philosophy: to encourage youth work to build the future of the club.

What are the main challenges/difficulties?

During the adolescent period, young people undergo significant physical and mental changes that make the task of youth coaches more complex and sometimes they have difficulty communicating with players.

It is important for the coach to put himself in the place of each player, to consider their ideas and needs.

If this is overcome, the foundations will be laid for optimal teamwork in the best possible conditions.

_________________________________________________________________________________________________________

Qu’est-ce qu’un coordinateur des équipes jeunes fait? Anan Majdi, coordinateur des équipes jeunes des Musel Pikes, nous explique ses missions:

Quelles sont les tâches d’un coordinateur des équipes jeunes?

En tant que coordinateur des jeunes, je suis amené à :

– Gérer le planning des entraînements (heure, lieu, etc).

-Gérer et former les entraîneurs du club en élaborant un « coaches guideline » : il s’agit d’un manuel qui s’adresse aux coaches pour apprendre à travailler avec les jeunes et viser leur développement.

– Planifier et organiser des manifestations sportives du club ( tounrois, stages, camps etc.)

– Exercer le rôle de Conseillé technique du club auprès du comité.

– Evaluer les besoins en matériels et équipements du club .

– Appliquer le plan de formation du club : tout en veillant sur :

Les objectifs à moyen terme : créer des équipes compétitives dans les catégories U16 et U18 (filles et garçons)

Les objectifs à long terme : créer une base solide de jeunes joueurs, tant pour les équipes de compétition que pour les équipes de loisir.

– Promouvoir la discipline de Basket-ball dans la région.

– Intervenir en milieu scolaire (écoles, collèges, lycées)

-Mettre en place et développer le projet du club : Former les joueurs locaux talentueux et continuer à les faire progresser en vue d’alimenter les équipes seniors.

-Désigner les jeunes arbitres du clubs pour les rencontres du weekend (à domicile)

-Gérer les emplois du temps des joueurs du cadre national ( U12 jusqu’au U18)

-Planifier les entraînements individuels des jeunes.

Avec qui est-ce que tu travailles ensemble pour réaliser ta mission?

Pour réaliser ma mission: Je collabore avec les 2 “Head Coaches“ des équipes A :

John DIECKELMAN et Louis WENIG, mais aussi avec leurs assistants coaches.

Louis MUACHO, mon assistant m’aide beaucoup au niveau de planification des entraînements et préparation des matchs.

Et enfin je travaille aussi avec l’ensemble des coaches du club, pour assurer un bon fonctionnement des entraînements et réaliser les projets des équipes.

Au niveau d’organisation générale, je collabore avec le secrétariat du club et le comité qui offrent un climat favorable pour réussir.

Combien d’équipes jeunes les Musel Pikes ont en ce moment? Est-ce que tu t’en occupes de tous les équipes?

Cette saison, l’équipe de Musel Pikes est une des rares équipes qui possède une / deux équipes par catégories d’âges . Cela concerne les catégories masculines et féminines.

Personnellement, je suis officiellement coach des U16/U18 et U20 masculines et U19 féminine.

Mais je veille aussi sur les autres catégories d’âge.

Musel Pikes forme des équipes de baby basket jusqu’au catégories Espoirs (garçons et filles). Voilà notre philosophie : Favoriser le travail des jeunes pour bâtir le future du club.

Quelles sont les difficultés à surmonter?

Pendant la période d’adolescence, les jeunes subissent des changements physiques et mentaux importants qui complexifient la tâche des coaches des jeunes qui rencontrent parfois des difficultés à communiquer avec les joueurs.

Il est important pour le coach de savoir se mettre à la place de chaque joueur, de considérer leurs idées et leurs besoins.

Si on arrive à surmonter cet obstacle, les bases seront posées pour un travail d’équipe optimal dans les meilleures conditions.

Par FLBB , le 10/01/2021 à 21:30